Niemcy w pigułce

Kontakt

Lekcja 3 - Liczby

Razem z panią Danusią poznamy dzisiaj liczby oraz czas zegarowy. Sytuacji w których będziemy potrzebowali znajomości tych rzeczy jest wbrew pozorom dość sporo. Musimy wiedzieć kiedy i na którą pójść np. do lekarza, podać leki i wiele innych.

Zacznijmy od liczb. Jeśli już je znasz, powtórz. Jeśli jest to dla Ciebie nowość zapoznaj się z nimi i przyswój.

Die Zahlen- Liczby

0- null

1- eins

2-zwei

3-drei

4- vier

5 – fünf

6 – sechs

7 – sieben

8 – acht

9 – neun

10 – zehn

11 – elf

12 – zwölf

13 – dreizehn

14 – vierzehn

15 – fünfzehn

16 – sechzehn

17 – siebzehn

18 – achtzehn

19 – neunzehn

20 – zwanzig

21 – einundzwanzig

22 – zweiundzwanzig

23 – dreiundzwanzig

24 – vierundzwanzig

25 – fünfundzwanzig

26 – sechsundzwanzig

27 – siebenundzwanzig

28 – achtundzwanzig

29 – neunundzwanzig

30 – dreißig

31 – einunddreißig

40 – vierzig

41 – einundvierzig

42 – zweiundvierzig

50 – fünfzig

51 – einundfünfzig

52 – zweiundfünfzig

60 – sechzig

61 – einundsechzig

62 – zweiundsechzig

70 – siebzig

71 – einundsiebzig

72 – zweiundsiebzig

80 – achtzig

81 – einundachtzig

82 – zweiundachtzig

90 – neunzig

91 – einundneunzig

92 – zweiundneunzig

100 – (ein)hundert

1000 - tausend

2019- zweitausendneunzehn

10 000 - zehntausend

50 000 - fünfzigtausend

100 000 - hunderttausend

1 000 000 - eine Million

1 000 000 000 – eine Milliarde

 

Liczby porządkowe

Chcą powiedzieć, że ktoś jest pierwszy, drugi, dziesiąty, bądź mówiąc o datach musimy dołożyć do danej cyfry odpowiednie końcówki.

- od 1 do 19 : dodajemy końcówkę  „-te”

WYJĄTKI!

eins- esrte- pierwszy

drei- dritte- trzeci

sieben- siebte- siódmy

acht- achte- ósmy

1. der erste – pierwszy

2. der zweite – drugi

3. der dritte – trzeci

4. der vierte – czwarty

5. der fünfte – piąty

6. der sechste – szósty

7. der siebte – siódmy

8. der achte – ósmy

9. der neunte – dziewiąty

10. der zehnte – dziesiąty

11. der elfte – jedenasty

12. der zwölfte – dwunasty

13. der dreizehnte – trzynasty

14. der vierzehnte – czternasty

15. der fünfzehnte – piętnasty

16. der sechzehnte – szesnasty

17. der siebzehnte – siedemnasty

18. der achtzehnte – osiemnasty

19. der neunzehnte – dziewiętnasty

Następnie we wszystkich pozostałych liczbach od 21 dodajemy końcówkę „-ste”:

20. der zwanzigste – dwudziesty

21. der einundzwanzigste – dwudziesty pierwszy

24. der vierundzwanzigste – dwudziesty czwarty

30. der dreißigste – trzydziesty

50. der fünfzigste – pięćdziesiąty

90 . der neunzigste – dziewięćdziesiąty

100. der hundertste – setny

101. der hunderterste – sto pierwszy

102. der hundertzweite – sto drugi

104. der hundertvierte – sto czwarty

200. der zweihundertste – dwusetny

1000. der tausendste – tysięczny